Skočiť na hlavný obsah

Daňový bonus rekapitulácia

Zámerom novely o daňovom bonuse je podľa jej predkladateľa – Ministerstva financií SR :
 - rozšíriť cieľovú skupinu daňovníkov uplatňujúcich si nárok na daňový bonus na dieťa aj na daňovníkov, ktorých zdaniteľný príjem zo zamestnania alebo zo živnosti za zdaňovacie obdobie nedosahuje aspoň 6-násobok sumy minimálnej mzdy (za rok 2022 je to 3 876 EUR);

- zvýšiť sumu daňového bonusu a zabezpečiť tak vyšší čistý disponibilný príjem v domácnostiach s deťmi, kde pracuje aspoň jeden z rodičov (pozn. red.: čo sa však nepodarí v každom prípade).

Namiesto pôvodných troch vekových hraníc sa od 1.7.2022 uplatňujú  už len dve – pre deti do 15 rokov a po dovŕšení 15 rokov veku (do 25 rokov, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom), pričom sa sumy daňového bonusu zvyšujú a to prvýkrát od 1. júla, následne opäť od 1. januára 2023. Zároveň je doplnené ustanovenie o maximálnej sume daňového bonusu. Ide o rastúci percentuálny limit základu dane nároku na daňový bonus v závislosti od počtu vyživovaných detí – od 20 % do 55 %.

Bonus po starom

Sumy daňového bonusu na dieťa platné od 1.1.2022 do 30.6.2022 a súčasne aj od 1.7.2022 do 31.12.2022 pri výpočte "po starom":

 • 47,14 EUR na dieťa vo veku do 6 rokov
 • 43,60 EUR na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov
 • 23,57 EUR na dieťa vo veku od 15 rokov

 

Dvojnásobná suma daňového bonusu sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 6 rokov, poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 6 rokov.

1,85-násobná suma daňového bonusu sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 15 rokov, poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 15 rokov.

Podmienkou na vyplatenie daňového bonusu "po starom" je, aby mal daňovník zdaniteľné príjmy podľa § 5 (závislá činnosť, hrubý príjem zamestnanca) od všetkých zamestnávateľov alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 (SZČO, príjem pred odpočítaním výdavkov) v daňovom priznaní (ročnom zúčtovaní) za rok 2022 vo výške najmenej 6-násobku minimálnej mzdy (6 x 646 EUR), teda najmenej 3876 EUR.

SZČO súčasne musí v daňovom priznaní za rok 2022 dosiahnuť kladný základ dane (čiastkový základ dane, príjem po odpočítaní výdavkov) zo zdaniteľných príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2.

Pri výpočte preddavkov na daň zamestnanca počas roku 2022 musí mať zamestnanec za daný mesiac u zamestnávateľa, u ktorého si uplatňuje daňový bonus, zdaniteľný príjem (hrubý príjem) podľa § 5 vo výške najmenej polovice minimálnej mzdy (646 EUR/2), teda najmenej 323 EUR.

Dôležité:

Nárok na daňový bonus na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov je len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

 

Nový daňový bonus  od 1.7.2022 do  31.12.2022

Súčasné tri vekové hranice sa rušia a po novom sa budú uplatňovať dve:

 • pre deti do 15 rokov;
 • pre deti po dovŕšení 15 rokov veku (do 25 rokov, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom).

Zároveň sa zvyšujú sumy daňového bonusu, a to v prípade detí do 15 rokov sa súčasný daňový bonus vo výške 43,60 eur mesačne zvýši od 1. júla 2022 na sumu 70 eur mesačne a od budúceho roka na 100 eur mesačne. Pre deti nad 15 rokov sa daňový bonus zvyšuje zo súčasných 23,57 eur na sumu 40 eur a od januára 2023 na sumu 50 eur.

Ruší sa podmienka dosiahnutia minimálneho príjmu vo výške 6-násobku minimálnej mzdy na uplatnenie nároku.

Novinkou je ustanovenie o maximálnej sume daňového bonusu. Tá  závisí od 1.7.2022  od vykázaného  čiastkového základu dane a počtu vyživovaných detí. Daňový bonus je najviac  20 % základu dane  (pri 1 vyživovanom dieťati) až do 55 % základu dane (pri 6 a viac vyživovaných detí).

Podľa prechodného ustanovenia je možné postupovať pri uplatňovaní daňového bonusu v období od 1. júla 2022 do konca roka 2022 stále aj doterajším postupom, ak je to pre daňovníka výhodnejšie.

Teda sumy daňového bonusu na dieťa platné od 1.7.2022 do 31.12.2022 pri výpočte "po novom":

 • 70 EUR na dieťa vo veku do 15 rokov
 • 40 EUR na dieťa vo veku od 15 rokov

Súčasne je daňový bonus najviac:

 • 20 % (polovice) čiastkového základu dane pri 1 dieťati
 • 27 % (polovice) čiastkového základu dane pri 2 deťoch
 • 34 % (polovice) čiastkového základu dane pri 3 deťoch
 • 41 % (polovice) čiastkového základu dane pri 4 deťoch
 • 48 % (polovice) čiastkového základu dane pri 5 deťoch
 • 55 % (polovice) čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch

Maximálna možná suma daňového bonusu (20 % až 55 % čiastkového základu dane) sa určí podľa počtu detí, na ktoré si daňovník uplatňuje daňový bonus.

Pozor, do úvahy sa berie len čiastkový základ dane rodiča, ktorý žiada o daňový bonus. Na príjem druhého rodiča sa od roku 2022 neprihliada.

Nárok na daňový bonus na dieťa vo veku do 15 rokov je len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

Od 1.7.2022 táto podmienka platí na všetky deti vo veku do 15 rokov, preto pozor na dotáciu na stravovanie pri deťoch do 6 rokov!

Zamestnanec

Pri výpočte mesačných preddavkov zamestnanca sa vychádza z čiastkového základu dane (hrubá mzda - odvody zamestnanca) za daný kalendárny mesiac u zamestnávateľa, u ktorého si zamestnanec uplatňuje daňový bonus.

V prípade, že zamestnanec má u zamestnávateľa viac pracovnoprávnych vzťahov (viacero rôznych príjmov zo závislej činnosti, napríklad pracovný pomer i dohodu), čiastkový základ dane zamestnanca sa určuje zo všetkých príjmov u daného zamestnávateľa. Pričom zamestnanec nemusí mať zdaniteľné príjmy najmenej vo výške polovice minimálnej mzdy - môžu byť aj nižšie.

Naopak, na prípadný čiastkový základ dane u iného zamestnávateľa sa pri výpočte preddavkov neprihliada.

Následne v ročnom zúčtovaní (v daňovom priznaní) zamestnanca za rok 2022 sa vychádza z polovice čiastkového základu dane podľa § 5 za rok 2022, dosiahnutého u všetkých zamestnávateľov.

Ak  zamestnanec začal vykonávať závislú činnosť podľa § 5 až 1. júla 2022 a neskôr, vychádza sa z celého čiastkového základu dane podľa § 5 za rok 2022, dosiahnutého u všetkých zamestnávateľov.

Pre lepšiu názornosť je v nasledujúcej tabuľke uvedená maximálna možná suma daňového bonusu zamestnanca pri výpočte mesačných preddavkov "po novom" v závislosti od počtu detí, na ktoré sa daňový bonus uplatňuje.

 

danovy bonus

Sumy v tabuľke sú v EUR, výsledky sa zaokrúhľujú na centy matematicky.

 

Pozor, v tabuľke nie je uvádzaná výsledná suma daňového bonusu "po novom" ale ohraničenie daňového bonusu zhora, v závislosti od výšky mzdy a počtu detí. Napríklad ak má zamestnanec hrubú mzdu 1000 EUR, čiastkový základ dane je 866 EUR a ak si uplatňuje daňový bonus na 1 dieťa vo veku do 15 rokov a na druhé dieťa vo veku 15 rokov a viac, tak daňový bonus je 70 EUR + 40 EUR = 110 EUR, súčasne najviac 27% čiastkového základu dane, teda najviac 233,82 EUR. V tomto prípade je daňový bonus 110 EUR.

SZČO

V daňovom priznaní SZČO za rok 2022 sa vychádza z polovice čiastkového základu dane (príjem - výdavky - odvody) podľa § 6 ods. 1 a 2 za rok 2022.

Ak ale SZČO začala vykonávať činnosť podľa § 6 ods. 1 a 2 až 1. júla 2022 a neskôr, vychádza sa z celého čiastkového základu dane podľa § 6 ods. 1 a 2 za rok 2022.

Ak mala SZČO príjmy aj podľa § 6 ods. 1 a 2, aj príjmy zo závislej činnosti podľa § 5, vychádza sa zo súčtu čiastkových základov dane podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2.

Čiastkový základ dane SZČO je jej hrubý príjem - výdavky - odvody.

Aj v prípade SZČO platí, že je možné uplatniť oba spôsoby výpočtu daňového bonusu, podľa toho ktorý je výhodnejší.

Pár postrehov k vyššiemu daňovému bonusu

Zamestnanec má prednosť pred SZČO.

Daňový bonus by si mal uplatniť ten rodič, ktorý je zamestnanec. Nie ten, ktorý je SZČO.

Výpočet daňového bonusu je výrazne výhodnejší v prípade zamestnanca.

 

Prednosť má zamestnanec, ktorý má vyššiu mzdu.

Ak sú obaja rodičia zamestnanci, daňový bonus by si mal uplatniť ten, ktorý má vyššiu mzdu.

 

Pri nízkych príjmoch si daňový bonus rozdeľte po mesiacoch.

Ak sú obaja rodičia SZČO alebo obaja majú v zamestnaní veľmi nízku mzdu, odporúčam, aby si jeden rodič uplatnil daňový bonus za mesiace 7-9/2022 a druhý rodič za mesiace 10-12/2022.

Ak aj pri výpočte mesačného bonusu nedostanú bonus v plnej výške, pri tejto stratégií sa im doplatí daňový bonus pri ročnom zúčtovaní, resp. pri podaní daňového priznania.

Zamestnanec by si mal uplatniť bonus pri výpočte mesačných preddavkov.

Ak si bude uplatňovať bonus na deti zamestnanec, odporúčam nečakať na ročné zúčtovanie, či daňové priznanie, ale bonus si uplatniť už pri výpočte mesačných preddavkov a to pri súčasnom dodržaní horeuvedených bodov.

Na koniec roka a na ročné zúčtovanie, či daňové priznanie odporúčam čakať len vtedy, keď nie je možné vedieť vopred, aké príjmy budú mať rodičia v druhom polroku.

 

 

Ing. Lucia Sandtner, PhD.

Audítor, daňový poradca

Máte otázku? Ak potrebujete ďalšie informácie, alebo potrebujete cenovú ponuku. Vyplňte nasledujúci formulár.