Skočiť na hlavný obsah
Reštrukturalizácia

Naša spoločnosť ponúka služby reštrukturalizačného správcu :

 1. Príprava spoločnosti do reštrukturalizácie- analýza.
 2. Príprava správcovského posudku.
 3. Spracovanie a podanie reštrukturalizačného posudku .
 4. Komunikácia s obchodnými partnermi spoločnosti na zmiernenie rizika po podaní žiadosti.
 5. Riadenie dodávateľských protiopatrení v jurisdikciách mimo súdnej ochrany.
 6. Spracovanie podkladov k reštrukturalizačnému plánu .
 7. Vypracovanie reštrukturalizačného plánu.
 8. Vytvorenie veriteľských skupín pre potreby prípravy veriteľského plánu.
 9. Rokovania s veriteľmi. 
 10. Príprava formálnych zmlúv.
 11. Procesné , technické , administratívne zabezpečenie procesu reštrukturalizácie. 
 12. Vypracovanie žiadosti na potvrdenie plánu súdom. 


Čo je reštrukturalizácia ?

Reštrukturalizácia: Zákonom riadené ozdravenie firmy, s cieľom uspokojiť veriteľov vo väčšom rozsahu ako pri konkurze. Podmienkou je preukázanie životaschopnosti firmy pri nastavení nových podmienok. Povolením reštrukturalizácie a schválením reštrukturalizačného plánu získava spoločnosť dočasnú ochranu pred veriteľmi a rôzne úľavy napr. na odpustení časti dlhov, oddialení ich splatnosti a podobne. Rozsah úľav však závisí od pomeru veriteľov a ich ochoty s jednotlivými opatreniami súhlasiť. Výhodou reštrukturalizácie je, že po úspešnom schválení reštrukturalizačného plánu, dlžníkovi zanikajú staré záväzky a dáva sa mu možnosť úspešne pokračovať v podnikateľských aktivitách. Podľa skúseností môže spoločnosť dosiahnuť redukciu svojich dlhov až na 85% . Vstupom do reštrukturalizácie sa môže prerušiť konkurz, konanie dražby na majetok spoločnosti, exekúcie na obchodný majetok .

Reštrukturalizačné konanie prebieha pod dohľadom reštrukturalizačného správcu, ktorý povolením reštrukturalizácie dohliada nad podnikaním dlžníka počas celej reštrukturalizácie. Správca dohliada na to, aby celé konanie prebehlo v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.

Kedy je reštrukturalizácia potrebná ? – keď je dlžník platobne neschopný , tedapodnik (dočasne) nie je schopný plniť svoje záväzky. Platobne neschopný je ten, kto nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi, ale zároveň existuje predpoklad zachovania aspoň podstatnej časti prevádzky podniku dlžníka, a v prípade povolenia reštrukturalizácie možno odôvodnene predpokladať väčší rozsah uspokojenia veriteľov dlžníka ako v prípade vyhlásenia konkurzu. Ďalším predpokladom reštrukturalizácie je vykonávanie podnikateľskej činnosti, ktorá generuje aspoň nejaký zisk resp. existuje predpoklad, že po skončení reštrukturalizácií bude takýto zisk generovať.

Zmyslom reštrukturalizácie je pomôcť dlžníkovi znovu naštartovať perspektívne podnikanie, ale aj uspokojiť svojich veriteľov vo väčšej miere ako by boli uspokojení vyhlásením konkurzného konania.

Výhody reštrukturalizácie

 • zákonná ochrana spoločnosti pred veriteľmi 
 • oddlženie spoločnosti 
 • prerušenie exekúcií, platobných rozkazov a dražieb majetku
 • ochrana majetku spoločnosti
 • odblokovanie bankových účtov spoločnosti
 • dohoda o vysporiadaní zabezpečovacích práv vyplývajúcich z firemných úverov
 • vytvorenie časového priestoru na znovu naštartovanie spoločnosti /cca 9 mesiacov/
 • možnosť vymáhania pohľadávok za asistencie reštrukturalizačného správcu
 • kontrola nad celým procesom reštrukturalizácie správcom 
 • po úspešnej reštrukturalizácii spoločnosť funguje bez obmedzení
 • firma si zachová podstatnú časť svojej prevádzky
 • uspokojenie veriteľov vo väčšom rozsahu ako pri konkurze
 • možnosť naďalej podnikať bez obmedzení
 • rozloženie záväzkov na dlhšie obdobie

 

Nevýhody reštrukturalizácie

 • nakladanie s majetkom spoločnosti kontroluje počas reštrukturalizácie správca 
 • po neschválení reštrukturalizačného plánu veriteľmi ide firma do konkurzu
 • pri neplnení reštrukturalizačného plánu má správca povinnosť zo zákona vyhlásiť na firmu konkurz


Proces reštrukturalizácie

1. Príprava na reštrukturalizáciu

Analýza a diagnostika vhodnosti spoločnosti do reštrukturalizácie Sumarizácia účtovných, obchodných a finančných ukazovateľov . Analýza a predikcia ďalšieho smerovania spoločnosti. Sumarizácia výhod ale aj rizík reštrukturalizačného konania.

2. Vypracovanie reštrukturalizačného posudku

Reštrukturalizačný posudok je základný dokument, v ktorom dlžník spoločne zo správcom zanalyzujú situáciu vo firme, opodstatnenie reštrukturalizácie, popis ako firma funguje a odporúčanie správcu na začatie reštrukturalizačného konania. Tento stručný opis obsahuje aj komplexné účtovné dáta firmy maximálne mesiac staré, zoznam majetku, záväzkov a pohľadávok. Posudok je podklad pre príslušný okresný súd, určený podľa sídla firmy na vyjadrenie sa k začatiu a povoleniu reštrukturalizačného konania. Čas spracovania reštrukturalizačného posudku sa samozrejme odvíja od veľkosti firmy, množstva záväzkov, majetku, pohľadávok a komplexnosti problému.

3. Začatie a povolenie reštrukturalizácie a ochrana dlžníka

Najneskôr 15 dní od doručenia rozhodne súd o začatí reštrukturalizácie

Začatie reštrukturalizácie má na dlžníka nasledovné účinky:

a: dlžník obmedzí svoju činnosť na bežné úkony a iné právne úkony musí odsúhlasiť správca, ktorý vypracoval reštrukturalizačný posudok,

b: pre pohľadávky uplatnené v reštrukturalizácii prihláškou platí, že nemožno začať voči dlžníkovi výkon rozhodnutia, alebo exekučné konanie a už prebiehajúce konania sa prerušujú, c: pre zabezpečené pohľadávky (napr. záložným právom), ktoré sa v reštrukturalizácii uplatňujú prihláškou, nemožno začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva na majetok patriaci dlžníkovi,

d: druhá strana nemôže vypovedať dlžníkovi zmluvu, ani od nej odstúpiť pre omeškanie plnenia, na ktoré z druhej strane vznikol nárok začatím reštrukturalizácie, taktiež vypovedanie, alebo odstúpenie zo zmluvy je z tohto dôvodu neúčinné,

e: zmluvné dojednania umožňujúce druhej strane vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom, alebo od nej odstúpiť z dôvodu reštrukturalizačného konania sú neúčinné,

f: pohľadávku veriteľa, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno voči dlžníkovi započítať. Ak dlžník splní všetky podmienky na povolenie reštrukturalizácie súd do 30 dní od začatia reštrukturalizácie rozhodne o povolení reštrukturalizácie, ktoré zverejní v obchodnom vestníku.

4. Prihlasovanie pohľadávok veriteľov

Prihlášky je možné podávať 30 dní od povolenia reštrukturalizácie a reštrukturalizačný správca má 10 dní na ich porovnanie s dlžníkovou agendou a jej akceptovanie, alebo ak je prihláška nesprávne vyplnená, alebo z právneho, alebo obsahového titulu sporná môže jej časť, alebo celu sumu poprieť. Ak sa veriteľ v stanovenej dobe neprihlási, na jeho pohľadávku sa v plnej miere neprihliada, prepadne zaniká právo ju vymáhať. Po ukončení prihlasovania pohľadávok nie je možné dodatočné prihlásenie veriteľa. 

5. Veriteľský výbor ako zástupca práv veriteľov v reštrukturalizácii

Veriteľský výbor zastupuje práva veriteľov a dbá na ich čo najvyššie uspokojenie. Taktiež posudzuje reálnosť vypracovávaného reštrukturalizačného plánu. Neznamená to však, že ostatní veritelia nemajú právo, možnosť zasiahnuť, či už do tvorby reštrukturalizačného plánu, alebo do podmienok vysporiadania pohľadávok.

6. Reštrukturalizačný plán 

Reštrukturalizačný plán je hlavný dokumentu upravujúci vznik, zánik a zmenu práv a záväzkov, rozsah, spôsob a čas ich uspokojenia. Plán sa týka len prihlásených veriteľov. Reštrukturalizačný plán sa skladá z dvoch častí. prvá je opisná časť plánu, kde je zadefinovaný dlžník, jeho predmet podnikania, zhodnotenie veriteľov, výber metódy reštrukturalizácie, rozdelenie veriteľov na skupiny, porovnanie uspokojenia veriteľov v reštrukturalizácii a konkurze, presný popis hlasovania o pláne a opatrenia na dosiahnutie účelu reštrukturalizácie. Druhou časťou je záväzná časť plánu, kde sú priamo zadefinovaní účastníci plánu, ich uspokojenie, výška, čas a spôsob uspokojenia účastníkov plánu..

7. Schvaľovanie reštrukturalizačného plánu , schvaľovacia schôdza

Reštrukturalizačný plán ako hlavný dokument reštrukturalizačného konania sa schvaľuje na viacerých úrovniach. Prvou je pripomienkovanie a schválenie plánu veriteľským výborom, ak je plán schválený , posúva sa schvaľovanie na ďalšiu úroveň na schválenie reštrukturalizačného plánu všetkými veriteľmi. Táto časť schvaľovania prebieha na schvaľovacej schôdzi . 

8. Potvrdenie plánu súdom

9. Plnenie reštrukturalizačného plánu

Potvrdením reštrukturalizačného plánu súdom vzniká dlžníkovi povinnosť sa ním riadiť. Dlžník sa plánom zaviazal k uspokojeniu veriteľov a k tomu musí smerovať aj jeho činnosť.

10. Dozorná správa

Na celý proces plnenia reštrukturalizačného plánu dohliada dozorný správca, väčšinou totožný s reštrukturalizačným správcom, nakoľko má o firme najväčší prehľad. Dozorný správca zabezpečuje kontrolu nad správaním sa dlžníka a zasahuje v prípade neplnenia plánu vyhlásením konkurzu.

Máte otázku? Ak potrebujete ďalšie informácie, alebo potrebujete cenovú ponuku. Vyplňte nasledujúci formulár.