Skočiť na hlavný obsah

Štatutárny audit

Výkon štatutárneho auditu na princípoch profesionálneho skepticizmu a nezávislosti v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardami.

Čo zahŕňa štatutárny audit?

Štatutárny audit je podľa Zákona 423/2015 o štatutárnom audite je overovanie:

 • individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky
 • individuálnej výročnej správy alebo konsolidovanej výročnej správy
 • podľa zákona o účtovníctve
 • na základe rozhodnutia účtovnej jednotky, ktorá nemá povinnosť overovania individuálnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy.

Zachovanie profesionálneho skepticizmu Štatutárny audítor je povinný počas celého výkonu štatutárneho auditu preskúmavať skutočnosti, ktoré sú predmetom štatutárneho auditu s ostražitosťou voči okolnostiam, ktoré môžu naznačovať možnú nesprávnosť v dôsledku chyby alebo podvodu a kriticky posudzovať dôkazy zistené pri výkone štatutárneho auditu.

Zachovanie nezávislosti

Štatutárny audítor je pri výkone štatutárneho auditu nestranný a nezávislý od auditovaného subjektu alebo od objednávateľa auditu. Nestrannosť a nezávislosť audítora sa posudzuje v overovanom účtovnom období a počas obdobia, v ktorom sa vykonáva štatutárny audit.

Ponúkame

 • Štatutárny audit účtovnej závierky obchodných spoločností, družstiev, obcí, štátnych podnikov a neziskových organizácií
 • Priebežné overovanie účtovníctva (interný audit)
 • Due dilligence - akvizičný audit
 • Daňový audit
 • Audit a spracovanie konsolidovanej závierky akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným
 • povinný audit pri zlúčení spoločnosti
 • audítorské overovanie pri čerpani z prostriedkov EÚ a iných foriem grantového financovania
 • Iné uisťovacie a súvisiace audítorské služby podľa Medzinárodných audítorských štandardov

 

Máte otázku? Ak potrebujete ďalšie informácie, alebo potrebujete cenovú ponuku. Vyplňte nasledujúci formulár.