Skočiť na hlavný obsah

Zaokrúhľovanie po novom

Zákonom č. 457/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon o cenách sa od 1. júla 2022 zavádza zaokrúhľovanie cien tovarov a služieb tak, aby sa minimalizovala potreba používania 1 a 2 centových mincí. Ako sa o týchto rozdieloch bude účtovať v jednoduchom a v podvojnom účtovníctve?

Ak je cena hradená v hotovosti, je potrebné výslednú sumu k úhrade v súlade s § 3 ods. 4 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení účinnom od 1. júla 2022 zaokrúhliť na 5 eurocentov, pričom jednotlivé položky sa nezaokrúhľujú. Z dôvodovej správy k zákonu č. 457/2021 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách vyplýva:

✓ príjemcovia platieb sú naďalej povinní prijať pri platbách v hotovosti 1 a 2 centové mince, ✓ zaokrúhľovanie výslednej sumy pri platbe v hotovosti nemá vplyv na výpočet DPH z nákupu tovaru alebo služieb;

✓ jedným z povinných údajov na pokladničnom doklade pokladnice e-kasa klient je údaj o zaokrúhlení ceny;

✓ povinnosť zaokrúhľovania sa vzťahuje aj na obchodníkov, ktorí nemajú povinnosť evidovať tržbu pokladnicou e-kasa klient;

✓ akékoľvek prostriedky, ktoré sú podľa iných právnych predpisov považované za hotovosť, sa na účely zaokrúhľovania v zmysle zákona o cenách za hotovosť nepovažujú.

Na účely účtovníctva zaokrúhľovanie ceny nemá vplyv na oceňovanie nakupovaného majetku a služieb.

✓ dodávateľ na faktúre o poskytnutom plnení môže uviesť údaj o požadovanej zaokrúhlenej sume, ak nastane úhrada plnenia v hotovosti,

✓ ak dodávateľ neuvedie na faktúre požadovanú zaokrúhlenú sumu v hotovosti a odberateľ uhradí dodané plnenie v hotovosti, táto skutočnosť nie je dôvodom na úpravu vystavenej faktúry, ale je predmetom účtovného dokladu o prijatí platbe v hotovosti,

✓ dodávateľ pri prijatí čiastkových platieb v hotovosti, zaokrúhľuje a účtuje o zaokrúhľovaní každej čiastkovej platby, napr.: suma k úhrade 5,48 EUR; čiasková platba 2,48 EUR po zaokrúhlení 2,50 EUR, ostáva doplatiť 3 EUR.

 

Ako sa účtujú rozdiely vzniknuté z dôvodu zaokrúhľovania pri platbe v hotovosti ? Účtovnými záznamy sú pri úhrade v hotovosti doklad z pokladnice e-kasa klient alebo príjmový pokladničný doklad, na ktorých sa uvádza suma zaokrúhlenia ceny.

✓ v PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE sa vzniknuté rozdiely účtujú podľa charakteru •do nákladov na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť, alebo •do výnosov na účet 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

✓ v JEDNODUCHOM ÚČTOVNÍCTVE sa vzniknuté rozdiely účtujú podľa charakteru

•ako výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v členení ostatné výdavky, alebo

•ako príjem zahrnovaný do základu dane z príjmov v členení ostatné príjmy, a to na základe účtovných záznamov, z ktorých je zrejmé zaokrúhlenie platenej sumy

Rozdiely vzniknuté z dôvodu zaokrúhľovania pri platbe v hotovosti sa z daňového hľadiska sa zahrnú do základu dane v súlade s účtovníctvom [§ 17 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov].

 

Daňový bonus od 1.7.2022

S účinnosťou od 1. júla 2022  nastáva zmena v uplatňovaní daňového bonusu na vyživované dieťa v dvoch smeroch – zvýšením súm daňového bonusu so súčasnou úpravou vekových hraníc dieťaťa a podmienok pre uplatnenie daňového bonusu.

Zámerom tejto novely podľa jej predkladateľa – Ministerstva financií SR je:

  • rozšíriť cieľovú skupinu daňovníkov uplatňujúcich si nárok na daňový bonus na dieťa aj na daňovníkov, ktorých zdaniteľný príjem zo zamestnania alebo zo živnosti za zdaňovacie obdobie nedosahuje aspoň 6-násobok sumy minimálnej mzdy (za rok 2022 je to 3 876 eur);
  • zvýšiť sumu daňového bonusu a zabezpečiť tak vyšší čistý disponibilný príjem v domácnostiach s deťmi, kde pracuje aspoň jeden z rodičov (pozn. red.: čo sa však nepodarí v každom prípade).

Namiesto pôvodných troch vekových hraníc sa budú uplatňovať už len dve – pre deti do 15 rokov a po dovŕšení 15 rokov veku (do 25 rokov, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom), pričom sa sumy daňového bonusu zvyšujú, a to prvýkrát od 1. júla, následne opäť od 1. januára 2023. Zároveň je doplnené ustanovenie o maximálnej sume daňového bonusu. Ide o rastúci percentuálny limit základu dane nároku na daňový bonus v závislosti od počtu vyživovaných detí – od 20 % do 55 %.

Daňový bonus na dieťa od 1.7.2022 do 31.12.2022

Od 1. júla 2022 platí, že daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti alebo z podnikania či inej samostatnej zárobkovej činnosti, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je:

  • 40 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku alebo
  • 70 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu.

Pre obdobie od 1. júla do konca roka 2022 platí ustanovenie, ktoré upravuje, že aj v tomto čase je možné postupovať spôsobom a po splnení podmienok pre daňový bonus, ktorý bol účinný do 30. júna 2022, ak je to pre daňovníka výhodnejšie. Zamestnávateľ pri priznaní daňového bonusu za mesiace júl až december 2022 musí postupovať vždy tak, aby zamestnancovi priznal vyšší nárok na daňový bonus. Po vykonaní ročného zúčtovania (pri podaní daňového priznania) sa nárok opätovne prepočíta a priznaná bude vyššia suma.

S účinnosťou od 1. júla 2022 sa podmienka dosiahnutia zdaniteľných príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy neuplatňuje, ale zavádza sa obmedzenie sumy daňového bonusu do zákonom stanovenej výšky základu dane v závislosti od počtu detí.

Nárok na daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta z polovice základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 alebo do výšky ustanoveného percenta polovice základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, alebo ich úhrnu takto:

Zaokrúhľovanie príklad

 

Pri výpočte sumy daňového bonusu:

  • zamestnanci vychádzajú z čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti (teda z hrubej mzdy zníženej o odvody zamestnanca) za príslušný kalendárny mesiac,
  • v ročnom zúčtovaní (príp. v daňovom priznaní za rok) zamestnanca sa vychádza z polovice čiastkového základu dane zo závislej činnosti za rok 2022. Ak zamestnanec začal vykonávať závislú činnosť až 1. júla 2022 a neskôr, vychádza sa z celého čiastkového základu dane zo závislej činnosti za rok 2022,
  • v daňovom priznaní živnostníka alebo inej SZČO sa vychádza z polovice čiastkového základu dane (príjmy mínus výdavky) podľa § 6 ods. 1 a 2 za rok 2022. Ak živnostník, resp. iná SZČO začala vykonávať činnosť až 1. júla 2022 a neskôr, vychádza sa z celého čiastkového základu dane podľa § 6 ods. 1 a 2 za rok 2022.

Príklad:

Daňovník v roku 2022 dosahuje zdaniteľný príjem mesačne vo výške 650 eur. Za mesiac júl a december 2022 mu zamestnávateľ vyplatil odmenu 250 eur. Zdaniteľný príjem za mesiac júl a december bol 900 eur. Daňovník má 4 deti (vo veku 6, 8, 10, 14) a uplatňuje si na všetky deti daňový bonus za celé obdobie (podpísal vyhlásenie podľa zákona o dani z príjmov).

Za kalendárne mesiace január až jún 2022 si daňovník uplatní nárok na daňový bonus v sume 174,40 eur (4 x 43,60 eur) za každý mesiac.


Za kalendárne mesiac júl až december 2022 môže zamestnávateľ použiť spôsob výpočtu sumy daňového bonusu podľa legislatívy platnej do 30.6.2022 a taktiež podľa novej úpravy platnej od 1.7.2022, pričom zamestnávateľ bude postupovať spôsobom, ktorý je pre daňovníka (zamestnanca) výhodnejší.  Suma daňového bonusu od 1.7.2022 pre dieťa do 15 rokov je vo výške 70 eur (4 x 70 = 280 eur) a zároveň, vzhľadom na počet detí je najviac vo výške 41 % z čiastkového základu dane (ČZD).

 

Zaokrúhľovanie príklad

 

Pri výpočte sumy daňového bonusu za mesiace júl až december 2022 použije zamestnávateľ „nový“ postup. Za  mesiace júl a december 2022 zamestnávateľ uplatní nárok na plnú sumu daňového bonusu, čo pri 4 deťoch vo veku do 15 rokov predstavuje sumu 280 eur. Za ostatné mesiace tohto polroka, t. j. za august až november 2022 uplatní zamestnancovi daňový bonus na všetky deti v sume najviac 41 % z čiastkového základu dane, čo predstavuje sumu 230,79 eur za mesiac.

Pozn.: Spôsob platný do 30.6.2022, ktorý je možné použiť do 31.12.2022, zamestnávateľ nepoužije, nakoľko by mohol zamestnancovi uplatniť najviac 174,40 eur.

Pri ročnom zúčtovaní zamestnávateľ prepočíta sumu daňového bonusu obidvoma spôsobmi a v prípade, ak by zamestnancovi vznikol „nedoplatok“ na daňovom bonuse, tento mu doplatí. V danom prípade je situácia opačná:

41 % z ½ ČZD    = 41% x (10 x 562,90 + 2 x 779,40) / 2 = 0,41 x 7 187,80 / 2 =   1 473,50 eur

Pri porovnaní vypočítanej sumy daňového bonusu s úhrnnou sumou daňového bonusu, ktorú zamestnávateľ v priebehu roka daňovníkovi vyplatil  t. j. 6 x 174,40 + 2 x 280 + 4 x 230,79  = 1046,40 + 560 + 923,16 = 2 529,56 eur, daňovník nestráca nárok na už priznaný bonus a nie je povinný vzniknutý rozdiel vrátiť správcovi dane.

Daňový bonus od 1.1.2023

S účinnosťou od 1.1.2023 sa ruší valorizácia sumy daňového bonusu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia koeficientom, akým sa zvyšovala k 1. júlu predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia suma životného minima.

Od 1. januára 2023 platí, že daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je:

50 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku alebo

100 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu.

Nárok na daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 alebo do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, alebo ich úhrnu, takto:

Zaokrúhľovanie príklad

Pri výpočte sumy daňového bonusu:

- zamestnanci vychádzajú z čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti (teda z hrubej mzdy zníženej o odvody zamestnanca) za príslušný kalendárny mesiac,

-v ročnom zúčtovaní (príp. v daňovom priznaní) zamestnanca sa vychádza z čiastkového základu dane zo závislej činnosti za rok 2023,

- v daňovom priznaní živnostníka alebo inej SZČO sa vychádza z čiastkového základu dane (príjmy mínus výdavky) podľa § 6 ods. 1 a 2 za rok 2023.

Príklad na výpočet daňového bonusu v roku 2023 u živnostníka

Živnostník dosahuje príjmy 1 000 eur mesačne, platí minimálne odvody vo výške 285,49 eur. Uplatňuje si paušálne výdavky a daňový bonus na dieťa do 6 rokov. Aká bude výška daňového bonusu živnostníka od januára 2023?

Pozn.: Príklad počítame na mesačnom základe, hoci živnostník má možnosť uplatniť si daňový bonus za celý rok až v daňovom priznaní.

 

Ing. Lucia Sandtner, PhD.

Audítor, daňový poradca

Máte otázku? Ak potrebujete ďalšie informácie, alebo potrebujete cenovú ponuku. Vyplňte nasledujúci formulár.