Skočiť na hlavný obsah

Zrušenie spoločnosti

Likvidácia 

Čo je likvidácia spoločnosti?  Likvidácia spoločnosti je špecifický súhrn aktivít za účelom vyrovnania majetkových vzťahov zanikajúceho podnikateľského subjektu smerujúcich ku skončeniu podnikateľskej činnosti, jej zrušeniu a následne zániku. Forma vhodná pri dobrovoľnom ukončení ekonomickej činnosti subjektu bez toho, že jeho majetková podstata by mala byť majiteľmi využitá na ďalšiu ekonomickú činnosť. Majetok spoločnosti v čase vstupu spoločnosti do likvidácie musí spĺňať podmienku že MAJETOK PRESAHUJE ZÁVAZKY.

Naše služby zahŕňajú kompletný  právny a ekonomicky servis  zabezpečujúci proces likvidácie spoločnosti od prípravy návrhu na vstup spoločnosti do likvidácie  až po jej výmaz z obchodného registra.

  • Služby likvidátora v prípade dobrovoľnej likvidácie.
  • Zastupovanie spoločnosti v procese začatého konania o zrušení spoločnosti  ex offo , v zmysle rozhodnutia registrovaného súdu.

Konkurz

Konkurz je riešenie úpadku dlžníka speňažením jeho majetku s cieľom pomerne uspokojiť veriteľov dlžníka. Spoločnosť je v úpadku, ak je splnená jedna z dvoch podmienok. Buď voči spoločnosti smerujú aspoň dve pohľadávky rôznych veriteľov, od ktorých splatnosti uplynulo viac ako 30 dní, alebo hodnota splatných záväzkov spoločnosti presahuje hodnotu majetku spoločnosti.

Naše služby zahŕňajú: 

  • Výkon funkcie spávcu konkurznej podstaty 

Pre dlžníka 

  • vypracovanie kompletného návrhu na vyhlásenie konkurzu spolu so všetkými zákonnými prílohami

Pre veriteľov 

  • Prípravu dokumentácie pre prihlasovanie pohľadávok do konkurzného konania.
  • Zastupovanie veriteľa v konkurznom konaní.
  • Zastupovanie veriteľa vo veriteľských orgánoch.
  • Asistencia veriteľom a veriteľskému výboru pri rokovaniach s dlžníkom, ostatnými veriteľmi, s konkurzným alebo reštrukturalizačným správcom o spôsobe riešenia úpadku/platobnej neschopnosti.
  • Asistencia veriteľom a veriteľskému výboru pri rokovaniach s investormi o podmienkach prevzatia dlžníkovho majetku.

Máte otázku? Ak potrebujete ďalšie informácie, alebo potrebujete cenovú ponuku. Vyplňte nasledujúci formulár.