Zrušenie spoločnosti, konkurz alebo likvidácia

Služby

Nájdeme pre Vás najlepšiu formu ukončenia Vašej ekonomickej činnosti. Spoločne nájdeme odpovede na otázky čo je pre Vás výhodnejšie – likvidácia, konkurz prípadne zlúčenie, splynutie alebo iná forma podnikovej kombinácie.

V konkurznej oblastiponúkame predovšetkým a nielen služby

  • Výkon funkcie správcu konkurznej podstaty
  • vypracovanie kompletného návrhu na vyhlásenie konkurzu spolu so všetkými zákonnými prílohami
  • Prípravu dokumentácie pre prihlasovanie pohľadávok do konkurzného konania
  • Zastupovanie veriteľa v konkurznom konaní
  • Zastupovanie veriteľa vo veriteľských orgánoch
  • Asistencia veriteľom a veriteľskému výboru pri rokovaniach s dlžníkom, ostatnými veriteľmi, s konkurzným alebo reštrukturalizačným správcom o spôsobe riešenia úpadku/platobnej neschopnosti
  • Asistencia veriteľom a veriteľskému výboru pri rokovaniach s investormi o podmienkach prevzatia dlžníkovho majetku

Likvidácia

  • Posúdenie možnosti vstupu do likvidácie
  • Vyčíslenie dopadov – predovšetkým daňový aspekt operácie
  • Zastupovanie spoločnosti v procese začatého konania o zrušení spoločnosti ex offo, v zmysle rozhodnutia registrovaného súdu
ekoposs+

Adresa

ekoposs+, s.r.o.
Sadová 3/A,
905 01 Senica